Darmowa dostawa od 50 € (Holandia)
Dostępne 7 dni w tygodniu
Szybkie dostawy
WhatsAppObsługa klienta
0
Review Logo10 @ Kiyoh
0
Darmowa dostawa od 50 € (Holandia)
Dostępne 7 dni w tygodniu
Szybkie dostawy

Zasady i warunki

Warunki Ogólne - Novus Fumus

Spis Treści:

 • Artykuł 1 - Definicje
 • Artykuł 2 - Tożsamość Przedsiębiorcy
 • Artykuł 3 - Zastosowanie
 • Artykuł 4 - Oferta
 • Artykuł 5 - Umowa
 • Artykuł 6 - Prawo do Odstąpienia
 • Artykuł 7 - Obowiązki Konsumenta podczas Okresu na Zastanowienie
 • Artykuł 8 - Wykonanie Prawa do Odstąpienia przez Konsumenta i Koszty
 • Artykuł 9 - Obowiązki Przedsiębiorcy w Przypadku Odstąpienia
 • Artykuł 10 - Wyłączenie Prawa do Odstąpienia
 • Artykuł 11 - Cena
 • Artykuł 12 - Wykonanie i Dodatkowa Gwarancja
 • Artykuł 13 - Dostawa i Wykonanie
 • Artykuł 14 - Transakcje Długoterminowe: Czas Trwania, Wypowiedzenie i Przedłużenie
 • Artykuł 15 - Płatność
 • Artykuł 16 - Procedura Skarg
 • Artykuł 17 - Spory
 • Artykuł 18 - Dodatkowe lub Odmienne Postanowienia

Artykuł 1 - Definicje

W tych warunkach mają zastosowanie następujące definicje:

 • Umowa Dodatkowa: Umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi związane z umową zawartą na odległość, a te produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub przez stronę trzecią na podstawie porozumienia między tą trzecią stroną a przedsiębiorcą.
 • Okres na Zastanowienie: Okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia.
 • Konsument: Osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową.
 • Dzień: Dzień kalendarzowy.
 • Treści Cyfrowe: Dane produkowane i dostarczane w formie cyfrowej.
 • Umowa Długoterminowa: Umowa, która obejmuje regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas.
 • Trwały Nośnik: Każde narzędzie, w tym e-mail, które pozwala konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywać informacje skierowane osobiście do niego w sposób umożliwiający ich przyszłe odnalezienie lub użytkowanie przez okres odpowiadający celowi, w jakim te informacje są przeznaczone, oraz które pozwala na niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.
 • Prawo do Odstąpienia: Możliwość konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okresie na zastanowienie.
 • Przedsiębiorca: Osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi na odległość konsumentom.
 • Umowa Zawarta na Odległość: Umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w której do momentu zawarcia umowy wykorzystuje się wyłącznie lub częściowo jedną lub więcej technik komunikacji na odległość.
 • Formularz Odstąpienia: Formularz odstąpienia zawarty w Załączniku I do tych warunków. Załącznik I nie musi być dostarczany, jeśli konsument nie ma prawa do odstąpienia w odniesieniu do zamówienia.
 • Technika Komunikacji na Odległość: Środek, który może być używany do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnej obecności konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2 - Tożsamość Przedsiębiorcy

Novus Fumus / Novus Internet Shopping (nazwa statutowa, ewentualnie uzupełniona o nazwy handlowe);

Hoogstraat 56
5931 GD Tegelen

Adres wizytowy:
Mariastraat 22
5953 NL Reuver

Numer telefonu: 085-8886846
Adres e-mail: [email protected]
Numer rejestracyjny w Izbie Handlowej: 62892231
Numer identyfikacyjny VAT: NL855001331B01

Artykuł 3 - Zastosowanie

 • Te ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i do każdej umowy zawartej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 • Przed zawarciem umowy na odległość, tekst tych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to możliwe w sposób rozsądny, przedsiębiorca wskaże, przed zawarciem umowy na odległość, jak można zapoznać się z ogólnymi warunkami u przedsiębiorcy i że zostaną one niezwłocznie przesłane bezpłatnie na życzenie konsumenta.
 • Jeśli umowa na odległość zostanie zawarta elektronicznie, tekst tych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi w drodze elektronicznej, w sposób umożliwiający jego łatwe przechowywanie przez konsumenta na trwałym nośniku. Jeśli nie jest to możliwe w sposób rozsądny, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one niezwłocznie przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na życzenie konsumenta.
 • W przypadkach, gdy oprócz tych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, zastosowanie mają paragrafy drugi i trzeci, a konsument może zawsze powołać się na korzystniejszą dla siebie klauzulę w przypadku sprzecznych warunków.

Artykuł 4 - Oferta

 • Jeśli oferta jest ograniczona w czasie lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie wskazane w ofercie.
 • Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi prawidłową ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, będą one wierną reprezentacją oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
 • Każda oferta zawiera takie informacje, że konsumentowi jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z akceptacją oferty.

Artykuł 5 - Umowa

 • Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4, w momencie, gdy konsument akceptuje ofertę i spełnia związane z nią warunki.
 • Jeśli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie akceptacji oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 • Jeśli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego transferu danych i zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może płacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 • Przedsiębiorca może, w ramach prawa, zasięgnąć informacji o zdolności konsumenta do wywiązania się z jego zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach istotnych dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy do niewywiązania się z umowy na podstawie tego badania, ma prawo odmówić zamówienia lub wniosku lub dołączyć specjalne warunki do realizacji.
 • Przedsiębiorca dostarczy konsumentowi następujące informacje, na piśmie lub w sposób, który pozwala konsumentowi przechowywać je w sposób dostępny na trwałym nośniku, najpóźniej w momencie dostawy produktu, usługi lub treści cyfrowych:
  • Adres wizytowy siedziby przedsiębiorcy, gdzie konsument może składać skargi;
  • Warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia, lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa do odstąpienia;
  • Informacje o gwarancjach i istniejących usługach posprzedażnych;
  • Cena, w tym wszystkie podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub realizacji umowy na odległość;
  • Wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeśli umowa ma czas trwania dłuższy niż rok lub jest na czas nieokreślony;
  • Jeśli konsument ma prawo do odstąpienia, formularz odstąpienia.

Artykuł 6 - Prawo do Odstąpienia

Dla Produktów:

 • Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie na zastanowienie wynoszącym co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może poprosić konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia, ale nie może go zobowiązać do podania jego przyczyny lub przyczyn.
 • Okres na zastanowienie wymieniony w paragrafie 1 rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:
  • Jeśli konsument zamówił wiele produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez niego otrzyma ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem, że wyraźnie poinformował konsumenta przed procesem zamawiania, odmówić zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy.
  • Jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez niego otrzyma ostatnią przesyłkę lub część;
  • W przypadku umów o regularne dostarczanie produktów przez określony czas: dzień, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez niego otrzyma pierwszy produkt.

Dla Usług i Treści Cyfrowych Nie Dostarczonych na Nośniku Materialnym:

 • Konsument może rozwiązać umowę o usługę i umowę o dostarczenie treści cyfrowych nie dostarczonych na nośniku materialnym w ciągu co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może poprosić konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia, ale nie może go zobowiązać do podania jego przyczyny lub przyczyn.
 • Okres na zastanowienie wymieniony w paragrafie 3 rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Przedłużenie Okresu na Zastanowienie dla Produktów, Usług i Treści Cyfrowych Nie Dostarczonych na Nośniku Materialnym w Przypadku Braku Informacji o Prawie do Odstąpienia:

 • Jeśli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi informacji wymaganych przez prawo dotyczących prawa do odstąpienia lub formularza odstąpienia, okres na zastanowienie wygasa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu na zastanowienie określonego zgodnie z paragrafami poprzednimi tego artykułu.
 • Jeśli przedsiębiorca dostarczył informacje wymienione w poprzednim paragrafie konsumentowi w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu na zastanowienie, okres na zastanowienie wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 - Obowiązki Konsumenta podczas Okresu na Zastanowienie

 • Podczas okresu na zastanowienie konsument będzie obchodził się z produktem i opakowaniem ostrożnie. Rozpakowuje lub używa produktu tylko w zakresie koniecznym do ustalenia charakteru, cech i działania produktu. Podstawową zasadą jest, że konsument może obchodzić się z produktem i go sprawdzać tylko w taki sposób, w jaki byłby do tego uprawniony w sklepie.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z produktem w sposób, który wykracza poza to, co jest dozwolone w paragrafie 1.
 • Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich informacji wymaganych przez prawo dotyczących prawa do odstąpienia przed lub w momencie zawarcia umowy.

Artykuł 8 - Wykonanie Prawa do Odstąpienia przez Konsumenta i Koszty

 • Jeśli konsument korzysta ze swojego prawa do odstąpienia, powiadomi o tym przedsiębiorcę w okresie na zastanowienie za pomocą formularza odstąpienia lub w inny sposób jednoznaczny.
 • Jak najszybciej, ale nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia wymienionego w paragrafie 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go przedsiębiorcy lub jego przedstawicielowi upoważnionemu. To nie jest konieczne, jeśli przedsiębiorca zaoferował odebrać produkt sam. Konsument dotrzymał terminu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu na zastanowienie.
 • Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli to możliwe w stanie oryginalnym i opakowaniu, oraz zgodnie z uzasadnionymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 • Ryzyko i ciężar dowodu dla prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na konsumencie.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeśli przedsiębiorca nie poinformował, że konsument musi ponieść te koszty, lub jeśli przedsiębiorca wskazał, że poniesie te koszty sam, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu produktu.
 • Jeśli konsument odstępuje od umowy po wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie są gotowe do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, rozpoczęła się podczas okresu na zastanowienie, konsument musi zapłacić przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do części zobowiązania wykonanego przez przedsiębiorcę w momencie odstąpienia, w porównaniu do pełnego wykonania zobowiązania.
 • Konsument nie ponosi żadnych kosztów za wykonanie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są gotowe do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę ciepła miejskiego, jeśli:
  • Przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych przez prawo informacji dotyczących prawa do odstąpienia, rekompensaty kosztów w przypadku odstąpienia lub formularza odstąpienia, lub;
  • Konsument nie wyraził wyraźnego żądania rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepła miejskiego podczas okresu na zastanowienie.
 • Konsument nie ponosi żadnych kosztów za dostawę pełną lub częściową treści cyfrowych nie dostarczonych na nośniku materialnym, jeśli:
  • Nie wyraził zgody na rozpoczęcie wykonania umowy przed końcem okresu na zastanowienie przed dostawą;
  • Nie uznał, że traci prawo do odstąpienia wyrażając zgodę; lub
  • Przedsiębiorca zaniedbał potwierdzenie tej deklaracji konsumenta.
 • Jeśli konsument korzysta ze swojego prawa do odstąpienia, wszystkie dodatkowe umowy zostają rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki Przedsiębiorcy w Przypadku Odstąpienia

 • Jeśli przedsiębiorca umożliwia elektroniczne powiadomienie o odstąpieniu przez konsumenta, niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia wysyła potwierdzenie odbioru.
 • Przedsiębiorca zwróci wszystkie płatności dokonane przez konsumenta, w tym koszty dostawy pobrane przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, bez zwłoki, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument powiadomił go o odstąpieniu. Chyba że przedsiębiorca zaoferuje odebrać produkt sam, może wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania produktu lub do momentu, gdy konsument udowodni, że zwrócił produkt, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Przedsiębiorca użyje tego samego środka płatności, którego użył konsument do zwrotu płatności, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 • Jeśli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.

Artykuł 10 - Wyłączenie Prawa do Odstąpienia

Przedsiębiorca może wykluczyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia, ale tylko jeśli przedsiębiorca wyraźnie wskazał to w ofercie lub przynajmniej na czas przed zawarciem umowy:

 • Produkty lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie na zastanowienie;
 • Umowy zawarte podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji pod kierownictwem aukcjonera i w której zwycięski licytant jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 • Umowy o usługi po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko jeśli:
  • Wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
  • Konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia po pełnym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę;
 • Pakiety turystyczne, o których mowa w artykule 7:500 BW i umowy o przewóz pasażerów;
 • Umowy o usługi dotyczące zapewnienia zakwaterowania, jeśli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania i inne niż w celach mieszkalnych, transport towarów, usługi wynajmu samochodów i catering;
 • Umowy dotyczące działalności rekreacyjnej, jeśli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;
 • Produkty wytworzone według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 • Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 • Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a ich pieczęć została złamana po dostawie;
 • Produkty, które po dostawie z natury są nierozłącznie wymieszane z innymi produktami;
 • Napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale których dostawa może nastąpić tylko po 30 dniach, a ich rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 • Nagrania audio, wideo zapieczętowane i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostawie;
 • Gazety, czasopisma lub magazyny, z wyjątkiem subskrypcji na nie;
 • Dostarczanie treści cyfrowych innych niż dostarczone na nośniku materialnym, ale tylko jeśli:
  • Wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
  • Konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia.

Artykuł 11 - Cena

 • W okresie wskazanym w ofercie, ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podniesione, z wyjątkiem zmian wynikających ze zmian stawek VAT.
 • W przeciwieństwie do paragrafu poprzedniego, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny zależą od wahań na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. Ta zależność od wahań i fakt, że ceny wskazane są cenami orientacyjnymi, zostaną wskazane w ofercie.
 • Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy są wynikiem regulacji prawnych lub przepisów.
 • Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
  • Są wynikiem regulacji prawnych lub przepisów; lub
  • Konsument ma prawo do rozwiązania umowy od dnia, w którym podwyżka ceny ma skutek.
 • Ceny wskazane w ofercie produktów lub usług obejmują VAT.

Artykuł 12 - Wykonanie i Dodatkowa Gwarancja

 • Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, ze specyfikacjami wskazanymi w ofercie, z rozsądnymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz z przepisami prawnymi i/lub regulacjami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalnego użytku.
 • Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ogranicza praw i roszczeń prawnych, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na mocy umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się z swojej części umowy.
 • Dodatkowa gwarancja oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy, producenta lub importera, w którym przyznają konsumentowi określone prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, co jest prawnie wymagane w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiązał się z swojej części umowy.

Artykuł 13 - Dostawa i Wykonanie

 • Przedsiębiorca podejmie największą staranność przy odbieraniu i wykonywaniu zamówień produktów oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 • Miejsce dostawy to adres podany przez konsumenta przedsiębiorcy.
 • Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 tych ogólnych warunków, przedsiębiorca wykona zamówienia przyjęte z należytą szybkością, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać wykonane lub może zostać wykonane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez kosztów i ma prawo do ewentualnej rekompensaty.
 • Po rozwiązaniu zgodnie z paragrafem poprzednim, przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.
 • Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy konsumentowi lub wyznaczonemu przedstawicielowi i zgłoszeniu, chyba że uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 - Transakcje Długoterminowe: Czas Trwania, Wypowiedzenie i Przedłużenie

Wypowiedzenie:

 • Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, która przewiduje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 • Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, która przewiduje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie na koniec okresu określonego, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 • Konsument może wypowiedzieć umowy wymienione w paragrafach poprzednich:
  • W dowolnym momencie i nie być ograniczony do wypowiedzenia w określonym czasie lub okresie;
  • Przynajmniej w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
  • Zawsze z takim samym okresem wypowiedzenia, jakiego przedsiębiorca przestrzegał dla siebie.

Przedłużenie:

 • Umowa zawarta na czas określony, która przewiduje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być przedłużana ani odnawiana w sposób dorozumiany na czas określony.
 • W przeciwieństwie do paragrafu poprzedniego, umowa zawarta na czas określony, która przewiduje regularne dostarczanie codziennych gazet, wiadomości i czasopism tygodniowych, może być przedłużona w sposób dorozumiany na czas określony do maksymalnie trzech miesięcy, jeśli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę na koniec przedłużenia z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 • Umowa zawarta na czas określony, która przewiduje regularne dostarczanie produktów lub usług, może być przedłużona w sposób dorozumiany na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może wypowiedzieć ją w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi nie więcej niż trzy miesiące w przypadku umowy, która przewiduje regularne, ale mniej niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych gazet, wiadomości i czasopism tygodniowych.
 • Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania codziennych gazet, wiadomości i czasopism tygodniowych (abonnement próbny lub wprowadzający) nie będzie przedłużana w sposób dorozumiany i automatycznie kończy się po okresie próbnym lub wprowadzającym.

Czas Trwania:

 • Jeśli umowa ma czas trwania dłuższy niż rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po roku z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się wypowiedzeniu przed końcem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 - Płatność

 • O ile w umowie lub w dodatkowych warunkach nie określono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu na zastanowienie lub w braku okresu na zastanowienie w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług, ten okres rozpoczyna się dzień po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 • Przy sprzedaży produktów konsumentom, konsument nigdy nie może być zobowiązany w warunkach ogólnych do dokonania płatności z góry w wysokości przekraczającej 50%. Jeśli przewidziana jest płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usług, dopóki przewidziana płatność z góry nie zostanie dokonana.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie poinformować przedsiębiorcę o wszelkich nieścisłościach w danych płatności dostarczonych lub wymienionych.
 • Jeśli konsument nie wywiąże się z obowiązków płatniczych na czas, po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności i po tym, jak przedsiębiorca dał konsumentowi okres 14 dni na wywiązanie się z obowiązków płatniczych, po braku płatności w ciągu tego okresu 14 dni, będzie należne odsetki ustawowe od kwoty nadal należnej i przedsiębiorca ma prawo do obciążenia kosztami windykacji pozasądowej poniesionymi. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do €2.500,=; 10% od kolejnych €2.500,= i 5% od kolejnych €5.000,= z minimalną kwotą €40,=. Przedsiębiorca może odstąpić od wymienionych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 - Procedura Skarg

 • Przedsiębiorca dysponuje procedurą składania skarg, która jest odpowiednio podana do publicznej wiadomości i rozpatruje skargi zgodnie z tą procedurą.
 • Skargi dotyczące realizacji umowy muszą być składane przedsiębiorcy w pełni i jasno opisane w rozsądnym czasie po odkryciu wad przez konsumenta.
 • Skargi złożone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli skarga wymaga dłuższego czasu na rozpatrzenie, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z potwierdzeniem otrzymania skargi i wskaże, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 • Konsument musi dać przedsiębiorcy co najmniej 4 tygodnie na rozwiązanie skargi w drodze wzajemnej konsultacji. Po tym okresie powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 - Spory

 • Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie te ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 18 - Dodatkowe lub Odmienne Postanowienia

 • Dodatkowe lub odmienne postanowienia od tych ogólnych warunków nie mogą być na niekorzyść konsumenta i muszą być sporządzone na piśmie lub w sposób, który pozwala konsumentowi przechowywać je w sposób dostępny na trwałym nośniku.

Załącznik I: Formularz Odstąpienia

Formularz Odstąpienia

(Wypełnić i odesłać ten formularz tylko, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

Do: [Nazwa Przedsiębiorcy]
[Adres geograficzny Przedsiębiorcy]
[Numer faksu Przedsiębiorcy, jeśli dostępny]
[Adres e-mail lub adres elektroniczny Przedsiębiorcy]

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od naszej umowy sprzedaży następujących produktów: [wskazanie produktu], dostawy następujących treści cyfrowych: [wskazanie treści cyfrowych], świadczenia następującej usługi: [wskazanie usługi]*,

Zamówiono dnia*/otrzymano dnia* [data zamówienia w przypadku usług lub data otrzymania w przypadku produktów]

[Imię i nazwisko konsumenta(-ów)]
[Adres konsumenta(-ów)]
[Podpis konsumenta(-ów)] (tylko jeśli ten formularz jest notyfikowany na papierze)
[Data]

(* Skreślić, co nie ma zastosowania lub uzupełnić, co ma zastosowanie.)

W przypadku wszystkich innych pytań

Zadzwoń do nas

mama. do pt. dostępne do 22:00

+31(0)858886846

Adres e-mail

Wyślij do nas e-mail

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Social media

Socials

10Review LogoOtrzymujemy 10 na Kiyoh

Novus Fumus

Mariastraat 22
5953NL Reuver
Nederland View on Google Maps

NL855001331B01
62892231
NL18ABNA0432010785